חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

תקני סקירה

תקני סקירה נועדו לקבוע קריטריונים לבחינת טיבם של נהלים המתייחסים לדוחות כספיים בלתי מבוקרים שנסקרו על ידי רואה החשבון. היות ובסקירה מתבצעת בדיקה חלקית שאינה מגיעה לכדי ביקורת, נקבעו לצורך כך כללים נפרדים מכללי הביקורת.

בישראל, תקני הסקירה נקבעים על ידי לשכת רואי חשבון בישראל, באמצעות הוועדה לתקני ביקורת ונהלי ביקורת.

תקן בדבר
תקן סקירה 1 סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות