חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

תקני חשבונאות

תקני חשבונאות הם סט של כללים הקובעים כללי רישום פעולות חשבונאיות, כללי דיווח הכספי ועריכת דוחות כספיים.

בישראל, החל משנת 1931 פרסמה לשכת רואי חשבון בישראל גילויי דעת בביקורת וחשבונאות. החל משנת 1997 האחריות לקביעת כללי חשבונאות עברה אל המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאית וזה החל לפרסם תקנים בחשבונאות. בשנת 2005 החליט המוסד לתקינה כי חברות ציבוריות יאמצו באופן גורף תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) החל מה-1 בינואר 2008.

תקן בדבר
תקן חשבונאות 33 הסדרי זיכיון למתן שירות
תקן חשבונאות 32 מתן אפשרות לאימוץ תקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות (IFRS for SME)
תקן חשבונאות 31 תיקון תקן חשבונאות 22, מכשירים פיננסיים : גילוי והצגה
תקן חשבונאות 30 נכסים בלתי מוחשיים
תקן חשבונאות 29 אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS)
תקן חשבונאות 28 תיקון הוראות המעבר בתקן חשבונאות 27, רכוש קבוע
תקן חשבונאות 27 רכוש קבוע
תקן חשבונאות 26 מלאי
תקן חשבונאות 25 הכנסות
תקן חשבונאות 24 תשלום מבוסס מניות
תקן חשבונאות 23 הטיפול החשבונאי בעסקאות בין ישות לבעל שליטה בה
תקן חשבונאות 22 מכשירים פיננסיים : גילוי והצגה
תקן חשבונאות 21 רווח למניה
תקן חשבונאות 20 הטיפול החשבונאי במוניטין ובנכסים בלתי מוחשיים ברכישה של חברה מוחזקת
תקן חשבונאות 19 מיסים על הכנסה
תקן חשבונאות 18 דיווח כספי על ידי קופות חולים
תקן חשבונאות 17 דחיית מועד הפסקת ההתאמה של דוחות כספיים, ודחיית מועד התחילה של תקן חשבונאות מספר 13, השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ
תקן חשבונאות 16 נדל"ן להשקעה
תקן חשבונאות 15 ירידת ערך נכסים
תקן חשבונאות 14 דיווח כספי לתקופות ביניים
תקן חשבונאות 13 השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ
תקן חשבונאות 12 הפסקת התאמה של דוחות כספיים
תקן חשבונאות 11 דיווח מגזרי
תקן חשבונאות 8 פעילויות מופסקות
תקן חשבונאות 7 אירועים לאחר תאריך המאזן
תקן חשבונאות 6 גילוי השפעה של תקני חשבונאות חדשים
תקן חשבונאות 5 מלכ"רים
תקן חשבונאות 4 עבודות ע"פ חוזה ביצוע
תקן חשבונאות 3 היוון עלויות אשראי
תקן חשבונאות 2 הקמת בנינים למכירה
תקן חשבונאות 1 אחזקותיהן של קרנות הון סיכון