חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

תקני חשבונאות ממשלתיים

תקני חשבונאות הם סט של כללים הקובעים הסיווג, הגילוי והטיפול החשבונאי בפריטים מסוימים בדוחות הכספיים וכן ליצור תבנית קבועה להצגת המידע בדוחות הכספיים.

בישראל, תקני החשבונאות הממשלתיים נקבעים על ידי המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית ממשלתית, שהיא ועדה מקצועית בחטיבת "חשבונאות בקרה ודיווח" בחשב הכללי, במשרד האוצר.

תקן בדבר
תקן חשבונאות ממשלתי 26 ירידת ערך נכסים מניבים – מזומנים
תקן חשבונאות ממשלתי 24 הצגת מידע תקציבי בדוחות הכספיים
תקן חשבונאות ממשלתי 23 הכנסות מעסקאות שאינן חליפין (מסים והעברות)
תקן חשבונאות ממשלתי 21 ירידת ערך נכסים שאינם מניבים מזומנים
תקן חשבונאות ממשלתי 20 גילוי בדבר צדדים קשורים
תקן חשבונאות ממשלתי 19 הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים
תקן חשבונאות ממשלתי 18 דיווח מגזרי
תקן חשבונאות ממשלתי 17 רכוש קבוע
תקן חשבונאות ממשלתי 16 נדל"ן להשקעה
תקן חשבונאות ממשלתי 14 אירועים לאחר מועד הדיווח
תקן חשבונאות ממשלתי 13 חכירות
תקן חשבונאות ממשלתי 12 מלאי
תקן חשבונאות ממשלתי 11 חוזי הקמה
תקן חשבונאות ממשלתי 9 הכנסות מעסקאות חליפין
תקן חשבונאות ממשלתי 8 דיווח כספי של זכויות בעסקאות משותפות
תקן חשבונאות ממשלתי 7 השקעות בישויות כלולות
תקן חשבונאות ממשלתי 6 דוחות כספיים מאוחדים והטיפול החשבונאי בישויות נשלטות
תקן חשבונאות ממשלתי 5 עלויות אשראי
תקן חשבונאות ממשלתי 4 השפעת השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ
תקן חשבונאות ממשלתי 3 טעויות מהותיות ושינויים במדיניות חשבונאית
תקן חשבונאות ממשלתי 2 דוחות על תזרימי המזומנים
תקן חשבונאות ממשלתי 1 הצגת דוחות כספיים