חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS)

תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) הם כללים חשבונאיים בינלאומיים שתוקנו על ידי המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות. מטרתם ליצור מערכת כללי חשבונאות אחידה ברמה בינלאומית.

באיחוד האירופאי, אומצו תקני ה-IFRS בחברות ציבוריות החל מה-1 בינואר 2005. בישראל, אימץ המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקני ה-IFRS בחברות הציבוריות החל מה-1 בינואר 2008, עם אפשרות לאימוץ מוקדם החל מה-31 ביולי 2006. חברות פרטיות אינן נדרשות לאמץ תקינה בינלאומית, אך הן רשאיות לעשות כן.

תקן בדבר
תקן דיווח כספי בינלאומי 9 מכשירים פיננסיים
תקן דיווח כספי בינלאומי 8 מגזרי פעילות
תקן דיווח כספי בינלאומי 7 מכשירים פיננסיים: גילויים
תקן דיווח כספי בינלאומי 6 חיפוש משאבים מינרליים והערכתם
תקן דיווח כספי בינלאומי 5 נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו
תקן דיווח כספי בינלאומי 4 חוזי ביטוח
תקן דיווח כספי בינלאומי 3 צירופי עסקים
תקן דיווח כספי בינלאומי 2 תשלום מבוסס מניות
תקן דיווח כספי בינלאומי 1 אימוץ לראשונה של תקני דיווח כספי בינלאומיים