חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

תקני ביקורת

תקני ביקורת הם סט של כללים הקובעים קריטריונים לבחינת טיבם של נהלי הביקורת ושל הדיווח הכספי על ידי רואה החשבון. במדינות שונות נקבעים כללים שונים בהתאם למאפיינים היחודיים של כל מדינה ומדינה. הכללים נכתבים בהתאם לצורך שעולה מהשוק ומטרתם להסיר אי הבנות ולקבוע דרכי פעולה להתמודד עם סוגיות שנויות במחלוקת, חלק מהתקנים אף נכתבים בעזרת רשויות חוקיות כמו רשויות ניירות ערך או גופים אחרים.

בישראל, תקני הביקורת נקבעים על ידי לשכת רואי חשבון בישראל, באמצעות הוועדה לתקני ביקורת ונהלי ביקורת.

תקן בדבר
תקן ביקורת 105 הארכת תוקף תקן ביקורת 104 "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי"
תקן ביקורת 104 ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי
תקן ביקורת 103 ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי המשולבת עם ביקורת של דוחות כספיים
תקן ביקורת 102 תיקון תקן ביקורת 99 "תיקון תקן ביקורת 90 בדבר 'הנוסח האחיד (בלתי מסוייג) של דוח רואה חשבון מבקר על דוחות כספיים' "
תקן ביקורת 101 תיעוד ביקורת
תקן ביקורת 100 אירועים לאחר תאריך המאזן או לאחר תאריך דוח רואה החשבון המבקר
תקן ביקורת 99 תיקון תקן ביקורת 90 בדבר "הנוסח האחיד (בלתי מסוייג) של דוח רואה חשבון מבקר על דוחות כספיים"
תקן ביקורת 98 נהלי המבקר במענה לסיכונים שהוערכו
תקן ביקורת 97 ביקורת המדידה והגילוי של שווי הוגן
תקן ביקורת 96 שימוש בעבודת מומחה
תקן ביקורת 95 הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של סחר אלקטרוני (E-COMMERCE)
תקן ביקורת 94 שיקולי ביקורת הקשורים לגופים מבוקרים המשתמשים בלשכות שירות
תקן ביקורת 93 הבנה של הגוף המבוקר וסביבתו, והערכת הסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית
תקן ביקורת 92 אחריות המבקר לשקול אפשרות קיומה של תרמית במסגרת ביקורת של דוחות כספיים
תקן ביקורת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים
תקן ביקורת 90 הנוסח האחיד (בלתי מסוייג) של דוח רואה חשבון מבקר
תקן ביקורת 88 התחשבות בעבודת הביקורת הפנימית
תקן ביקורת 86 מהותיות בביקורת
תקן ביקורת 85 דגימה בביקורת
תקן ביקורת 84 אישורים חיצוניים
תקן ביקורת 83 ראיות ביקורת – שיקולים נוספים לגבי פריטים מסוימים
תקן ביקורת 82 ראיות ביקורת
תקן ביקורת 81 ביקורת אומדנים בחשבונאות
תקן ביקורת 79 נהלים אנליטיים
תקן ביקורת 78 התייחסות המבקר לדוחות כספיים השוואתיים
תקן ביקורת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה
תקן ביקורת 76 תקשורת בנושאי ביקורת עם גורמים המופקדים על בקרת העל בגוף המבוקר
תקן ביקורת 75 מידע אחר במסמכים המכילים דוחות כספיים מבוקרים
תקן ביקורת 74 תכנון הביקורת
תקן ביקורת 73 מטרת ביקורת דוחות כספיים ועקרונות כלליים לעריכת ביקורת
תקן ביקורת 72 דוח רואה חשבון מבקר הכולל שינוי מהנוסח האחיד
תקן ביקורת 70 תיקון גילוי דעת 7 בדבר דוחות מיוחדים של רואי חשבון
תקן ביקורת 67 תדריך בדבר בקרת איכות במשרדי רואי חשבון
תקן ביקורת 58 העסק החי
תקן ביקורת 52 נהלי ביקורת לגבי עיסקאות עם צדדים קשורים
תקן ביקורת 21 הצהרת מנהלים
תקן ביקורת 9 הסתמכות מבקר החשבונות על מבקרים אחרים בדוחות כספיים מאוחדים
תקן ביקורת 8 דוחות כספיים ודוחות חשבונאיים בלתי מבוקרים
תקן ביקורת 7 דוחות מיוחדים של רואי חשבון