חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

תקן חשבונאות 33

שם: תקן חשבונאות 33

בדבר: הסדרי זיכיון למתן שירות

סוג: תקן חשבונאות ישראלי

תאריך פרסום: מרץ 2012

גוף מפרסם: המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

תחולה: ישות תיישם תקן זה לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2013 או לאחריו. יישום מוקדם של התקן מותר. אם ישות מיישמת תקן זה לתקופה המתחילה לפני 1 בינואר 2013, עליה לתת גילוי לעובדה זו.