חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

תקן חשבונאות 32

שם: תקן חשבונאות 32

בדבר: מתן אפשרות לאימוץ תקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות (IFRS for SME)

סוג: תקן חשבונאות ישראלי

תאריך פרסום: יולי 2010

גוף מפרסם: המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

תחולה: ישות קטנה או בינונית תהיה רשאית החל מהתקופה המתחילה ביום 1 בינואר 2011 לאמץ באופן וולונטרי את תקן הדיווח הכספי הבינלאומי לישויות קטנות ובינוניות או את תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים המלאים (full IFRS).