חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

תקן חשבונאות 29

שם: תקן חשבונאות 29

בדבר: אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS)

סוג: תקן חשבונאות ישראלי

תאריך פרסום: יולי 2006

גוף מפרסם: המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

תחולה: הדוחות הכספיים של חברות, אשר ניירות הערך שלהן רשומים, או מצויים בתהליך רישום למסחר בבורסה לניירות ערך או שניירות ערך שלהן הוצעו לציבור על פי תשקיף כל עוד הם מצויים בידי הציבור, ייערכו לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים החל מהתקופות המתחילות ביום 1 בינואר 2008. יישום מוקדם מאפשר לכל ישות לערוך את דוחותיה הכספיים, המתפרסמים לאחר 31 ביולי 2006, לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים.