חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

תקן חשבונאות 23

שם: תקן חשבונאות 23

בדבר: הטיפול החשבונאי בעסקאות בין ישות לבעל שליטה בה

סוג: תקן חשבונאות ישראלי

תאריך פרסום: דצמבר 2006

גוף מפרסם: המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

תחולה: תקן חשבונאות זה יחול על עסקאות בין ישות לבין בעל השליטה בה שיבוצעו לאחר 1 בינואר 2007 וכן על הלוואה שניתנה או שהתקבלה מבעל השליטה לפני מועד תחילת תקן זה החל ממועד תחילתו.