חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

תקן חשבונאות 20

שם: תקן חשבונאות 20

בדבר: הטיפול החשבונאי במוניטין ובנכסים בלתי מוחשיים ברכישה של חברה מוחזקת

סוג: תקן חשבונאות ישראלי

תאריך פרסום: מרץ 2006

גוף מפרסם: המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

תחולה: תקן זה יחול על דוחות כספיים לתקופות המתחילות ביום 1 בינואר 2006 או לאחר מכן.