חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

תקן חשבונאות 17

שם: תקן חשבונאות 17

בדבר: דחיית מועד הפסקת ההתאמה של דוחות כספיים, ודחיית מועד התחילה של תקן חשבונאות מספר 13, השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ

סוג: תקן חשבונאות ישראלי

תאריך פרסום: דצמבר 2002

גוף מפרסם: המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

תחולה: תקן זה יחול עם פרסומו.