חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

תקן חשבונאות 13

שם: תקן חשבונאות 13

בדבר: השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ

סוג: תקן חשבונאות ישראלי

תאריך פרסום: אוקטובר 2001

גוף מפרסם: המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

תחולה: תקן זה יחול על הדוחות הכספיים:
(א) לתקופות המתחילות לאחר 31 בדצמבר, 2002, לתאגידים ששנת הדיווח שלהם מסתיימת ביום 31 בדצמבר של כל שנה, או
(ב) לתקופות המתחילות לאחר המועד בו מסתיימת שנת הדיווח הראשונה לאחר 29 בספטמבר 2002, לתאגידים ששנת הדיווח שלהם אינה מסתיימת ב- 31 בדצמבר של כל שנה.

תיקונים: תוקן בתקן חשבונאות 17