חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

תקן חשבונאות 11

שם: תקן חשבונאות 11

בדבר: דיווח מגזרי

סוג: תקן חשבונאות ישראלי

תאריך פרסום: יולי 2001

גוף מפרסם: המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

תחולה: תקן חשבונאות זה יחול לגבי דוחות כספיים לתקופות המתחילות ביום 1 בינואר 2002 או לאחריו.