חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

רואה חשבון

רואה חשבון בישראל הוא כל מי שבידו רישיון בר תוקף שניתן לו לפי חוק רואי-חשבון, תשט"ו-1955.

רישיון רואה חשבון

הרישיון ינתן לאדם שנתמלאו בו התנאים הבאים:

  1. הוא בגיר.
  2. עמד בבחינות או שהוכיח את הכשרתו בראיית חשבון.
  3. התמחה בראיית חשבון שנתיים לפחות, בין בישראל ובין מחוצה לה.

על פי החוק, הגוף הסטטוטורי שאחראי למתן רישיון לעיסוק במקצוע הוא מועצת רואי חשבון בישראל. המועצה אחראית, בין השאר, על עריכת בחינות לקבלת רישיון ופיקוח על ההתמחות.

תפקידו של רואה החשבון

החוק מגדיר את תפקידו של רואה החשבון באופן הבא – בדיקתם, ביקרתם או אישורם של כל מאזן, חשבון ריווח והפסד, חשבון הכנסות והוצאות, חשבון תקבולים ותשלומים וכל חשבון כיוצא בהם, ומילוי כל תפקיד אחר שנתייחד או שיתייחד בחיקוק לרואה חשבון, להוציא ניהול חשבונות.

רואה החשבון המבקר

יש להפריד בין רואה החשבון המועסק על ידי היישות לבין "רואה החשבון המבקר" שהוא גורם בלתי תלוי שתפקידו לבקר את דוחותיה הכספיים של היישות.