חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

פיסקת מבוא

תוכן פיסקת המבוא בדוח של רואה החשבון המבקר נקבע בסעיף 6.2 בתקן ביקורת 90. התקן קובע כי פסקת המבוא תכלול את שני היסודות הבאים:

  1. זיהוי הדוחות הכספיים שבוקרו.
  2. הבחנה בין אחריות הדירקטוריון וההנהלה של הגוף המבוקר לבין אחריותו של רואה החשבון המבקר.

פסקת המבוא היא הפסקה הראשונה בדוח רואה החשבון המבקר, מטרתה לתחם את מהות עבודת המבקר ואת אחריותו.

זיהוי הדוחות

על רואה החשבון המבקר לציין במפורש את הדוחות הכספיים שבוקרו על ידו.

חלוקת אחריות

היות והיישות המבוקרת היא זו שמכינה את הדוחות ורואה החשבון רק מבצע ביקורת, עליו לציין כי הדוחות הכספיים הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של היישות המבוקרת וכי אחריותו היא לחוות דיעה על הדוחות הכספיים בהתבסס על ביקורתו.