חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

פיסקת הסתמכות

תוכן פיסקת ההסתמכות בדוח של רואה החשבון המבקר נקבע בתקן ביקורת 9 ובהמשך תוקנו הנספחים בתקן ביקורת 71 ותקן ביקורת 90. התקן דן, בין השאר, באחריות רואה החשבון על דוחות שלא בוקרו על ידו.

בהקשר לחוות דעתו, על המבקר להתייחס לדוחות הכספיים המאוחדים בכללותם, למרות שבפועל הוא אינו מבקר את כל החברות הבנות. המבקר נדרש לבצע שינויים בחוות דעתו ולהתייחס לנושאים הבאים:

  • זיהוי הדוחות שבוקרו.
  • חוות דעת על הקבוצה.
  • הסתמכות על מבקרים אחרים.

 זיהוי הדוחות

זיהוי הדוחות בפיסקת המבוא ובפיסקת חוות הדעת על המבקר לשנות את שמות הדוחות כך שיכללו את הדוחות של החברות הבנות.

חוות הדעת

חוות הדעת של רואה החשבון המבקר ניתנת לכל הקבוצה – היישות והחברות הבנות שלה.

הסתמכות על מבקרים אחרים

על המבקר לציין בפסקה נפרדת, לפני פיסקת ההיקף, שלושה דברים:

  1. שיעור הנכסים בחברות מאוחדות, שלא בוקרו, מתוך כלל הנכסים במאזן המאוחד.
  2. שיעור ההכנסות בחברות מאוחדות, שלא בוקרו, מתוך כלל ההכנסות במאזן המאוחד.
  3. אחריות המבקר על אותם נכסים והכנסות.