חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

מועצת רואי חשבון בישראל

סמל מדינת ישראל

מועצת רואי חשבון בישראל היא ישות משפטית אוטונומית במסגרת משרד המשפטים, שהוקמה מתוקף חוק רואי חשבון, תשט"ו-1955.

המועצה אחראית בין השאר על עריכת בחינות לקבלת רישיון רואה חשבון, פיקוח על התמחות ועל תלונות בגין התנהגות שאינה הולמת את כבוד מקצוע רואה החשבון.

המועצה מגבשת סטנדרטים ופרשנות לעניין דרכי פעולתה ואתיקה מקצועית של רואי החשבון. בעזרת אנשי חקיקה של משרד המשפטים, המועצה מטפלת בהכנת הצעות לתיקון החוק ותקנותיו.

המועצה מונה 14 חברים מטעם – משרד המשפטים, משרד האוצר, המפקח על הבנקים, הרשות ניירות ערך, רשם החברות, רשם האגודות השיתופיות, המועצה להשכלה גבוהה, ולשכת רואי חשבון בישראל.