חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

מאזן

המאזן הוא דוח כספי המתאר את מצבה הפיננסי של הישות החשבונאית ליום מסוים.

מבנה

המאזן מורכב מנכסים, התחייבויות והון עצמי של הישות ליום מסויים, כאשר ההון העצמי מייצג את הפער בין הנכסים להתחייבויות. המבנה של המאזן נערך מהנכסים הנזילים ביותר לנכסים נזילים פחות, וכך גם לגבי ההתחייבויות מהנזיל ביותר לנזיל פחות.

הצגה

המידע המוצג במאזן נערך בצורה תמציתית כאשר מידע מורחב זמין בביאורים לדוחות הכספיים אשר מהווים חלק בלתי נפרד מהמאזן.

נתוני השוואה

המאזן יכול להכיל מספרי השוואה לתקופות קודמות, לצורך השוואה, על מנת לאפשר ביצוע ניתוחים, מדידות והסקת מסקנות.

שם הדוח

למאזן שמות שונים בהתאם לסוג התקינה אותה מיישמת הישות. על פי התקינה הישראלית שמו של הדוח הוא "מאזן", על פי התקינה הבינלאומית (IFRS) שמו של הדוח הוא "דוח על המצב הכספי".

דוח רואה החשבון המבקר

המאזן מופיע בדוח רואה החשבון המבקר בפיסקת המבוא במסגרת זיהוי הדוחות הכספיים שבוקרו ובפיסקת חוות הדעת במסגרת מתן חוות הדעת עליהם הדוחות שבוקרו.