חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

כללי חשבונאות מקובלים

כללי חשבונאות מקובלים הם סט של כלים והנחיות בדבר רישום פעולות חשבונאיות ועריכת דוחות כספיים.

כללי חשבונאות מקובלים בישראל

בישראל, כללי החשבונאות המקובלים נקבעו לאורך השנים על ידי שני גופים וכללים אלה השתנו מספר פעמים.

החל מהקמתה בשנת 1931, לשכת רואי חשבון בישראל היית האחראית על פרסום גילויי דעת בחשבונאות ובביקורת.

בשנת 1997, בעקבות הסכם מסגרת בין לשכת רואי חשבון לבין הרשות לניירות ערך, סמכות זו הועברה אל המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות והוא החל לפרסם תקני חשבונאות, תחילה פורסמו תקנים המותאמים לשוק הישראלי והחל משנת 2001 אומצה התקינה החשבונאית הבינלאומית עם שינויים קלים המותאמים לשוק המקומי.

החל משנת 2008 חברות ציבוריות נדרשות לדווח על פי תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) בלבד. חברות פרטיות רשאיות לאמץ את התקינה הבינלאומית אך בשלב זה הן אינן חייבות לעשות זאת.

חוות דעת רואה חשבון

רואה החשבון מציין בחוות דעתו את כללי החשבונאות אותם מיישמת היישות. ציון כללי החשבונאות נועד לאפשר השוואתיות בין דוחות של ישויות ממדינות שונות או ישויות מאותה מדינה המיישמות כללים שונים. לכל מדינה כללי חשבונאות משלה, בישראל למשל, כללי החשבונאות מכונים Israeli GAAP, בארצות-הברית שמם הוא US GAAP וכך הלאה.

בישראל, על פי תקן ביקורת 90, רואה החשבון המבקר נדרש לציין בפיסקת חוות הדעת את כללי חשבונאות לפיהם נערכו הדוחות הכספיים של היישות המבוקרת. בתקן ביקורת 99 נקבע כי רואה החשבון יציין האם הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל (Israeli GAAP) או בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS).

תקן חשבונאות בינלאומי IAS 1 קובע כי ישות שהדוחות הכספיים שלה מקיימים את תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים (IFRS) חייבת לתת מצג מפורש ובלתי מסוייג על כך בביאורים לדוחות הכספיים. התקן אוסר על תיאור דוחות כספיים כמקיימים את תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים (IFRS), אלא אם כן הם מקיימים את כל הדרישות של תקנים אלה.