חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות הוא גוף מקצועי שעוסק בתקינה חשבונאית. המוסד הוקם בשנת 1997 על פי הסכם מסגרת בין לשכת רואי חשבון בישראל והרשות לניירות ערך.

המוסד לתקינה חשבונאית נטל את האחריות לקביעת כללי חשבונאות מקובלים בישראל מלשכת רואי החשבון על מנת להעלות את רמת התקינה החשבונאית בישראל, מבחינה כמותית ואיכותית גם יחד ולשפר את הטיב והאמינות של המידע הכלול בדוחות הכספיים. עם נטילת האחריות לקביעת תקינה חשבונאית, נותרה הלשכה עם האחריות לקבוע תקני ביקורת ונהלי ביקורת בלבד.

מהקמתו ועד שנת 2001 פרסם המוסד לתקינה תקני חשבונאות שהותאמו לשוק הישראלי. משנת 2001 החל המוסד לתקינה לאמץ את התקינה החשבונאית הבינלאומית עם שינויים קלים המותאמים לשוק המקומי. בשנת 2005 החליט המוסד לתקינה כי חברות ציבוריות יאמצו באופן גורף את התקינה הבינלאומית. בשנת 2007 פורסמו התקנים הבינלאומיים מתורגמים לעברית, והחל מהרבעון הראשון של שנת 2008 חייבות חברות ציבוריות לדווח על פי תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS). חברות פרטיות רשאיות לאמץ את התקינה הבינלאומית אך בשלב זה הן אינן חייבות לעשות זאת.