חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

דוח רווח והפסד

דוח רווח והפסד הוא דוח כספי המתאר את התוצאות הכספיות של הישות החשבונאית לתקופה המדווחת.

מבנה

דוח רווח והפסד מציג את ההכנסות של הישות בניכוי ההוצאות שלה. מבנה הדוח מחולק למספר שלבים ומציג הוצאות ממקורות שונים, זאת על מנת לאפשר ניתוח של מבנה ההוצאות של הישות.

הצגה

המידע המוצג בדוח רווח והפסד נערך בצורה תמציתית כאשר מידע מורחב זמין בביאורים לדוחות הכספיים אשר מהווים חלק בלתי נפרד מהדוח.

נתוני השוואה

דוח רווח והפסד יכול להכיל מספרי השוואה לתקופות קודמות, לצורך השוואה, על מנת לאפשר ביצוע ניתוחים, מדידות והסקת מסקנות על הרווחיות של היישות.

שם הדוח

לדוח רווח והפסד שמות שונים בהתאם לצורת ההתאגדות של הישות. בחברות שמטרתן להשיא את רווחיהן למען בעלי מניותיהן שמו של הדוח הוא "דוח רווח והפסד", ביישויות ללא כוונת רווח שמו של הדוח הוא "דוח על הפעילות" היות והישות אינה פועלת לשם השגת רווחים.

דוח רואה החשבון המבקר

דוח רווח והפסד מופיע בדוח רואה החשבון המבקר בפיסקת המבוא במסגרת זיהוי הדוחות הכספיים שבוקרו ובפיסקת חוות הדעת במסגרת מתן חוות הדעת עליהם הדוחות שבוקרו.