חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

דוח על תזרימי המזומנים

דוח על תזרימי המזומנים הוא דוח כספי המתאר את תנועת המזומנים של היישות החשבונאית בתקופה המדווחת.

מבנה

דוח על תזרימי המזומנים מציג את תזרימי מזומנים שנבעו מפעילות ו/או שימשו לפעילות שוטפת, פעילות השקעה ופעילות מימון. סיכום התנועות במזומן מכל הפעילויות, נוסף ליתרת הפתיחה, נותן את יתרת הסגירה של יתרת המזומנים ושווי המזומנים לסוף התקופה המדווחת.

נתוני השוואה

דוח על תזרימי המזומנים יכול להכיל מספרי השוואה לתקופות קודמות, לצורך השוואה, ולהערכת היכולת לייצר מזומנים, לפרוע התחייבויות, והתלות בהון זר.

שם הדוח

שמו של הדוח על תזרימי המזומנים אינו מושפע מסוג התקינה או צורת ההתאגדות של הישות.

דוח רואה החשבון המבקר

הדוח על תזרימי המזומנים מופיע בדוח רואה החשבון המבקר בפיסקת המבוא במסגרת זיהוי הדוחות הכספיים שבוקרו ובפיסקת חוות הדעת במסגרת מתן חוות הדעת עליהם הדוחות שבוקרו.