חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

דוח על השינויים בהון העצמי

דוח על השינויים בהון העצמי הוא דוח כספי המתאר את השינויים בהון העצמי של הישות החשבונאית במהלך התקופה המדווחת.

מבנה

דוח על השינויים בהון העצמי מציג את יתרת הפתיחה של סעיפי ההון לתקופה המדווחת, את השינויים במהלך התקופה ואת יתרת הסגירה לסוף התקופה המדווחת.

נתוני השוואה

דוח על השינויים בהון העצמי יכול להכיל מספרי השוואה לתקופות קודמות, לצורך השוואה, על מנת לאפשר ניתוח של הגורמים המשפיעים על ההון של הישות.

שם הדוח

לדוח על השינויים בהון העצמי שמות שונים בהתאם לצורת ההתאגדות של הישות. בחברות שמטרתן להשיא את רווחיהן למען בעלי מניותיהן שמו של הדוח הוא "דוח על השינויים בהון העצמי", ביישויות ללא כוונת רווח שמו של הדוח הוא "דוח על השינויים בנכסים נטו", ואילו בשותפויות שמו של הדוח הוא "דוח על השינויים בזכויות השותפים".

דוח רואה החשבון המבקר

דוח על השינויים בהון העצמי מופיע בדוח רואה החשבון המבקר בפיסקת המבוא במסגרת זיהוי הדוחות הכספיים שבוקרו ובפיסקת חוות הדעת במסגרת מתן חוות הדעת עליהם הדוחות שבוקרו.