חוות דעת רואה חשבון

מערכת להפקת "דוח רואה חשבון" המבוסס על הגדרות מותאמות אישית ליישות המבוקרת

שלום אורח ( התחבר | הירשם )

דוחות כספיים

דוחות כספיים הם סט של דוחות חשבונאיים שנערכו בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים במטרה לתאר את מצבה הכספי של היישות המבוקרת ותוצאות פעולותיה.

החשבונאות מגדירה ארבע דוחות כספיים בסיסיים:

לדוחות הכספיים מצורפים ביאורים לדוחות הכספיים המהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות. מטרתם להוסיף מידע נוסף שאינו כלול בדוחות הכספיים ולפרט את מרכיבי הדוחות הכספיים.

שמות הדוחות

שמות הדוחות משתנים בהתאם לסוג התקינה אותה מיישמת היישות או לצורת ההתאגדות שלה.

ביישות ללא כוונת רווח, למשל, "דוח רווח והפסד" מכונה "דוח על הפעילות" היות והיישות אינה פועלת לשם השגת רווחים, ובישויות המיישמות תקינה בינלאומית (IFRS), ה"מאזן" מכונה "דוח על המצב הכספי".

דוחות להצגה

על הדוחות הכספיים להכיל את כל ארבע הדוחות, אלא אם התקינה אותה מיישמת היישות אומרת אחרת.

על פי התקינה הישראלית, יש התייחסות ספציפית רק לגבי דוח על תזרימי המזומנים. סעיף 3.1.1 בגילוי דעת חשבונאות 51 קובע כי הדוחות כספיים יכללו דוח על תזרימי המזומנים בתקופת הדיווח, למעט מקרים, שדוח זה אינו מוסיף מידע משמעותי. מכאן שהתקינה הישראלית מאפשרת לערוך דוחות כספיים המורכבים משלושה דוחות בלבד.